حدیث روز

 
پیامبر اکرم (ص) می فرماید : نماز نور چشم مومن است.
امروز : جمعه, 10 تیر 1401

امور زیربنایی

 

1 - عمران شهری:
جمعیت شهری شهرستان گرگان در سال 1392، حدود 369294 نفر برآورد گردیده که در 3 شهر گرگان (354493 نفر)،جلین (8042 نفر) و سرخنکلاته (6759 نفر) ساکن می باشند.
وضعیت خدمات شهری در شهرستان گرگان شامل:8 ایستگاه آتش نشانی(7 ایستگاه در شهر گرگان و یک ایستگاه در شهر سرخنکلاته )، یک کشتارگاه صنعتی دام برای جلوگیری از ذبح غیر بهداشتی دام بوده و سیستم جمع آوری زباله به صورت مکانیزه در شهر گرگان و به صورت دستی در شهرهای سرخنکلاته و جلین می باشد. همچنین در همین سال   وسعت فضای سبز در نقاط شهری گرگان، جلین و سرخنکلاته به ترتیب 4/216،  45/2  و3/2 هکتار وسرانه فضای سبز هر شهروندبه ترتیب  1/6، 05/3 و 4/3 مترمربع برای هر نفر بوده است.
در سال1392، نقاط شهری شهرستان گرگان دارای 71825 مشترک آب آشاميدني سالم بوده  و از 23045هزار متر مکعب آب مصرف شده در نقاط شهری 19721هزارمترمکعب مربوط به  مصرف مشترکین خانگی بوده است.
از کل آب تولیدی در شهرستان گرگان 32/75  درصد آن به بهره برداری می رسد و 68/24 درصد آن به علت فرسوده بودن شبکه پرت می شود.
طول خطوط  انتقال آب آشاميدني تا پایان سال 1392 در شهرستان گرگان 13/108کیلومتر می باشد. همچنین حجم مخازن ذخیره آب در شهرستان گرگان 92310 متر مکعب بوده است.

2 - عمران روستایی :
در سال 1392 ازکل 94 روستای مسکونی 20 خانوارو بیشتر شهرستان گرگان  91 روستا و  3/99  در صد خانوارها از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار هستند.
همچنین تمام 94 روستای20خانوار و بیشتر شهرستان(100 درصد خانوارها)  از نعمت روشنایی برق برخورداربوده اند.
تا پایان سال 1392، طول راه های روستایی شهرستان گرگان حدود16/333 کیلومتر بوده که از این مقدار90/286کیلو متر راه آسفالته،21/2 کیلو متر راه شوسه و05/44 کیلومتر سایر راه ها می باشد.
روستاهای 20خانوار و بیشتربهره مند از گاز طبیعی شهرستان 89  روستا بوده و32230 خانوار روستایی از گاز طبیعی استفاده می کنند.همچنین 100 درصد روستاهای 20خانوار وبیشتر گرگان از نعمت تلفن ثابت برخوردار هستند.

تاپایان سال 1392 تعداد 94 طرح هادی روستایی در شهرستان گرگان تهیه شده است که عملیات بهسازی 30 طرح اجرا شده و 19 طرح نیز در دست اجرا می باشد.

3 - انرژی و سوخت :
در سال 1392 تعداد مشترکین برق شهرستان گرگان 185323 مشترک بوده که از این تعداد    148997مشترک مربوط به مشترکین خانگی بوده است. همچنین در همین سال میزان مصرف برق در این شهرستان 718887 هزار کیلو وات ساعت بوده که بیشترین مصرف مربوط به تعرفه خانگی با 336097 هزارکیلووات ساعت می باشد. سرانه مصرف برق در شهرستان حدود 3879 کیلووات ساعت بوده است.
در سال 1392 تاسیسات توزیع نیروی برق در شهرستان گرگان شامل:  1125 کیلومتر خطوط 20 کیلوولت هوایی، 102 کیلومتر خطوط 20 کیلوولت زمینی،  1118 کیلومتر خطوط فشار ضعیف هوایی و417 کیلومتر خطوط فشار ضعیف زمینی، همچنین3272 دستگاه ترانسفور ماتور هوایی با ظرفیت 427665 کیلوولت آمپر و 161 دستگاه ترانسفورماتور زمینی با ظرفیت113570 کیلوولت آمپرو تعداد  24107 دستگاه چراغ روشنایی معابر لاک پشتی و111 دستگاه چراغ مهتابی می‌باشد.
در سال 1392 تعداد مشترکین گاز طبیعی در نقاط شهری وروستایی شهرستان گرگان به ترتیب93550 و 30813  مشترک بوده است.
همچنین میزان مصرف گاز طبیعی در همین سال در نقاط شهری و روستایی شهرستان 9/525580 هزار متر مکعب بوده که بیشترین میزان مصرف  مربوط به تعرفه خانگی با  1/336465  هزار متر مکعب می باشد.
در سال 1392 میزان توزیع فرآورده های نفتی در شهرستان گرگان 274929 هزار لیتر بوده که بیشترین میزان مصرف مربوط به بنزین با 141493 هزار لیتر و نفت گاز با 95907 هزار لیتر بوده است.

4 - حمل و نقل:
 طول شبکه راه های منطقه ای و بین شهری شهرستان گرگان در سال 1392  حدود 102 کیلومتر که60کیلو متر بزرگراه، 26 کیلومتر راه اصلی و 16 کیلومتر راه فرعی می باشد. همچنین تراکم راه در هر 100 کیلو متر مربع در شهرستان گرگان حدود 31/6کیلو متر می باشد. تا پایان سال 1392، طول راه های روستایی شهرستان گرگان حدود16/333 کیلومتر بوده که از این مقدار90/286کیلو متر راه آسفالته،21/2 کیلو متر راه شوسه و05/44 کیلومتر سایر راه ها می باشد. همچنین تراکم راه در هر100 کیلومتر مربع در نواحی روستایی شهرستان گرگان حدود  62/20 کیلومتر می باشد.
تعداد سفر و مسافر درون استانی جابجا شده از شهرستان گرگان به ترتیب 127109 سفر و 1549855 نفر و تعداد سفر و مسافر برون استانی جابجا شده از شهرستان گرگان به ترتیب 85658 سفر و 892718 نفر بوده است.

5 - پست و مخابرات :
در سال 1392 وضعیت امکانات پستی شهرستان گرگان شامل یک اداره، 8 دفترپست دولتی شهری،  5 دفترپست دولتی روستایی،47 دفتر ارتباطی، 12 نمایندگی پستی، 59 صندوق پست شهری، 57 صندوق پست روستایی و 70 دفترICT روستایی می باشد. همچنين تعداد مرسولات پستی وارده شهرستان گرگان حدود  3959 هزار مرسوله و صادره  6849 هزار مرسوله بوده است.
در سال 1392، تعداد تلفن ثابت مشغول به کار شهرستان گرگان 198624 شماره بوده که از این تعداد 167786 شماره شهری و 30838 شماره روستایی بوده و تعداد تلفن همراه مشغول به کار (مشترکین همراه اول) 774556 شماره بوده است.
ضریب نفوذ تلفن همراه در شهرستان گرگان 89/98 درصد بوده و ضریب نفوذ تلفن ثابت در مناطق شهری آن 97/46 درصد و درمناطق روستایی آن 06/25 درصد می باشد.

شهرداری گرگان

شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت